Ochranné známky

There are no translations available.

Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, které má schopnost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby druhé. Ochrannou známkou může být slovní označení v běžném písmu (slova, jména, spojení slov a číslic apod.), slovní označení ve zvláštním grafickém písmu, obrazová označení (kresby), kombinovaná označení slova a kresby (loga), prostorová (trojrozměrná) označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů (např. láhve), kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy nebo kresbou (např. láhev s etiketou). Ochranná doba ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky u Úřadu a její platnost lze neomezeně obnovit vždy o dalších 10 let.

 

V oblasti ochranných známek zajišťujeme:
• Přihlašování ochranných známek k právní ochraně na území České republiky i v zahraničí (národní ochranná známka, mezinárodní ochranná známka WIPO, ochranná známka CTM - EU) včetně komunikace s příslušným úřadem až do ukončení zápisného řízení.
• Poradenství při volbě optimální varianty ochrany označení (slovní, obrazová, kombinovaná OZ apod.) a zatřídění do seznamu výrobků a služeb dle Mezinárodního známkového třídění.
• Posouzení zápisuschopnosti ochranné známky, tj. ověření, zda přihlašované nebo podobné označení není již pro stejné či podobné výrobky nebo služby registrováno pro jiného vlastníka.
• Rozšiřování platnosti ochranné známky do dalších států prostřednictvím efektivní spolupráce s patentovými kancelářemi po celém světě.
• Zabezpečování plateb za obnovy ochranné známky a sledování veškerých lhůt.
• Sledování nově přihlašovaných ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí.
• Vypracování převodních, licenčních a zástavních smluv k ochranným známkám).
• Zajišťování evidence změn v rejstříku ÚPV (změny jména a adresy majitele).
• Právní pomoc ve sporech o ochranných známkách (námitkové řízení, návrh na zrušení ochranné známky, nekalosoutěžní jednání apod.).

 


Problematiku ochranných známek upravují zejména následující právní normy:
• zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách,
• vyhláška č. 97/2004 Sb. k provedení zákona o ochranných známkách,
• zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,
• nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství.
 

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle +420 725 562 997


email soukuppat@soukuppat.cz
Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Sample image

Novinky