Patenty

There are no translations available.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat. Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky, přičemž majitel patentu musí platit roční poplatky za jeho udržování v platnosti. Základní účinek patentu spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat, tedy vyrábět, uvádět do oběhu nebo jej distribuovat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou, avšak patent lze rovněž převést na jiného majitele. Licenční a převodní smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám dnem zápisu do příslušného rejstříku.

 

V oblasti patentů zajišťujeme:
• Zpracovávání přihlášek vynálezů. Tedy vypracování celé textové i obrazové části přihlášky, která musí po formální i věcné stránce splňovat všechny zákonné předpisy. Získaný rozsah ochrany vyplývající z patentu je vymezen zněním patentových nároků.
• Podávání přihlášek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR nebo u Evropského patentového úřadu, včetně komunikace s příslušným úřadem až do ukončení udělovacího řízení.
• Zajišťování podávání přihlášek a validace patentů do zahraničí prostřednictvím efektivní spolupráce s patentovými kancelářemi po celém světě.
• Zabezpečování plateb udržovacích poplatků a sledování veškerých lhůt.
• Provádění rešerše v tuzemských i v zahraničních patentových databázích s cílem zjištění světového stavu techniky pro splnění požadavku novosti a vynálezecké činnosti přihlašovaného řešení.
• Zajišťování evidence změn v rejstříku ÚPV (změny jména a adresy majitele, převody práv k patentům).
• Právní pomoc ve sporech v oblasti patentů.

 

Ochranu patentem a řízení o národních přihláškách vynálezů upravují zejména následující právní normy:
zák. č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů,
vyhl. č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů,
zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,
zák. č. 173/2002 Sb. o poplatcích za udržování patentů.
 

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle +420 725 562 997


email soukuppat@soukuppat.cz
Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Sample image

Novinky