Označení původu / Zeměpisná označení

There are no translations available.

Označením původu je název oblasti, určitého místa nebo země používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

 

V oblasti označení původu a zeměpisných označení zajišťujeme:
• Přihlášení označení původu nebo zeměpisných označení k právní ochraně na území České republiky i v zahraničí.
• Posouzení zápisuschopnosti označení původu či zeměpisného označení.
• Zabezpečení veškerých plateb a sledování veškerých lhůt.

 

Ochranu označení původu nebo zeměpisného označení a řízení o přihláškách upravují zejména následující právní normy:
• Zákon č. 452/2000 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení - umožňuje chránit názvy míst, oblasti či území, používané k označení zboží, jehož kvalita, pověst a vlastnosti jsou charakteristické pro toto místo, oblast či území. Ochrana je časově neomezená, a nevýlučná, tzn. že příslušné označení může používat více subjektů, pokud splňují podmínky pro ozn. původu, resp. zeměpisné označení.
• Nařízení rady ES č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin - umožňuje požádat o zápis tohoto přímo Evropskou komisi v Bruselu, prostřednictvím ÚPV ČR. Součástí žádosti musí být přesná a podrobná specifikace odpovídající požadavkům EK, dále vzorový přehled a přílohy prokazující původ výrobku a souvislost jeho vlastností s geografickým prostředím. Ochrana se následně vztahuje na celé území EU.
 

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle +420 725 562 997


email soukuppat@soukuppat.cz
Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Sample image

Novinky