ČASTÉ DOTAZY (FAQ)

There are no translations available.

Co je to duševní vlastnictví?
Pojem duševní vlastnictví zahrnuje práva k předmětům nehmotné povahy (nehmotným statkům), které člověk vytvořil svojí tvůrčí duševní činností. Průmyslovým právem rozumíme ochranu výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), jakož i práva na označení (ochranné známky a označení původu) a v neposlední řadě také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie polovodičových výrobků) a další.

 

Jak získat právní ochranu v oblasti průmyslového vlastnictví?
Autorskoprávní ochrana vzniká automaticky vytvořením díla v objektivně vnímatelné podobě, tedy zcela neformálně, zatímco o poskytnutí práva k předmětům průmyslového vlastnictví se musí žádat podáním přihlášky u pověřeného orgánu, v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví, a zaplatit stanovené poplatky.

 

Kdo je to patentový a známkový zástupce?
Patentový a známkový zástupce je technicky i právně erudovaný odborník s nejméně tříletou praxí v oboru průmyslového (duševního) vlastnictví, který složil odbornou zkoušku u Úřadu průmyslového vlastnictví a složil také zákonný slib do rukou předsedy Komory patentových zástupců, jímž se zavázal na svou občanskou čest a svědomí zachovávat Ústavu ČR a zákony, svědomitě plnit své povinnosti, zejména vůči klientům, a zachovávat mlčenlivost. Je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory osvědčení pro výkon činnosti.

 

Proč využívat služeb patentové a známkové kanceláře?
Příprava a zpracování přihlášek k předmětům průmyslové ochrany předpokládá specifické znalosti a zkušenosti. Především v případě přihlášek vynálezů se doporučuje, aby byly zpracovány odborníkem, neboť nesprávně zpracované přihlášky vynálezu a zejména jejich patentové nároky mohou mít pro přihlašovatele negativní následky, zejména pokud jde o získaný rozsah ochrany. V případě ochranných známek a označení je nutno eliminovat možná rizika při registraci a odhalit možné kolizní ochranné známky, a tím snížit riziko případných námitkových a správních řízení před příslušným úřadem. Podle výsledků rešerše se pak navrhuje nejvhodnější postup při registraci s ohledem na seznam výrobků a služeb.

 

Co je ochranná známka?
Ochrannou známkou je označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, které má schopnost odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby druhé. Ochrannou známkou může být slovní označení v běžném písmu (slova, jména, spojení slov a číslic apod.), slovní označení ve zvláštním grafickém písmu, obrazová označení (kresby), kombinovaná označení slova a kresby (loga), prostorová (trojrozměrná) označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů (např. láhve), kombinace tvaru výrobku nebo obalu se slovy nebo kresbou (např. láhev s etiketou). Ochranná doba ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky u Úřadu a její platnost lze neomezeně obnovit vždy o dalších 10 let.

 

Jaké existují možnosti ochrany předmětů technického charakteru?
Technické řešení lze chránit formou patentu uděleného na vynález, případně zapsaného užitného vzoru (za předpokladu, že splňuje podmínky dané právními předpisy), na základě formálního úkonu - podání přihlášky vynálezu, resp. užitného vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví a zaplacení správního poplatku. Princip této ochrany spočívá v tom, že stát prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví poskytne přihlašovateli výlučné právo k využívání předmětu ochrany s tím, že chráněné řešení bude zveřejněno.

 

Co je patent?
Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí. Patentovat naopak nelze objevy nebo vědecké teorie, programy pro počítače, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a způsoby léčení lidí a zvířat. Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky, přičemž majitel patentu rovněž musí platit poplatky za jeho udržování v platnosti. Základní účinek patentu spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Souhlas k využití patentu se uděluje licenční smlouvou, avšak patent lze rovněž prodat.

 

Co je užitný vzor?
Užitný vzor je technické řešení s nižší vynálezeckou úrovní, popř. menšího ekonomického významu, které je nové, průmyslově využitelné a přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jednak požadavkem na úroveň řešení a jednak skutečností, že z ochrany užitným vzorem jsou vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti. Doba ochrany užitného vzoru však trvá jen čtyři roky, ale na žádost jeho majitele může být prodloužena dvakrát o tři roky. Maximální doba platnosti užitného vzoru je tedy 10 let.


Co je průmyslový vzor?
Ochrana průmyslového vzoru je určena pro řešení designérská. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let.


Co je to vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
V případě neoprávněného zásahu do práv z průmyslového vlastnictví - patentu, zapsaného užitného nebo průmyslového vzoru či ochranné známky je možné se domáhat u soudu zejména toho, aby rušení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny. Pokud byla v důsledku porušování práv způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu.


Co obsahují databáze a jak často jsou aktualizovány?
Databáze obsahují pouze údaje k předmětům průmyslového vlastnictví, které byly přihlášeny a zveřejněny u příslušného úřadu průmyslového vlastnictví. Data obsažená v těchto databázi mohou být volně používána. Databáze jsou aktualizovány denně, popřípadě s týdenní periodicitou, nadnárodní databáze jsou pak aktualizovány v závislosti na obdržení podkladů z různých členských států.

 

Jaký má pro firmu přínos provedení známkových rešerší?
Rešerše na ochranné známky je důležitá při jejich přihlašování, kdy je třeba ověřit, zda přihlašované nebo podobné označení není již pro stejné či podobné výrobky nebo služby pro jiného vlastníka registrováno. Rešerše jsou důležité i při volbě názvů nových výrobků uváděných na trh, aby se předešlo kolizi s platnými právy jiného subjektu.

 

Jak se provádí oceňování průmyslových práv?
Oceňování průmyslových práv (patenty na vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky) provádějí soudní znalci z oboru průmyslových práv, a to formou znaleckých posudků.
 

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle +420 725 562 997


email soukuppat@soukuppat.cz
Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Sample image

Novinky