Průmyslové vzory (design)

Ochrana průmyslového vzoru je určena pro řešení designérská. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let.


V oblasti průmyslových vzorů zajišťujeme:
• Přihlašování průmyslových vzorů k právní ochraně na území České republiky i v zahraničí včetně komunikace s příslušným úřadem až do ukončení zápisného řízení.
• Podávání přihlášek průmyslových vzorů Společenství (RCD=Registered Community Design), platných na celém území EU.
• Zjišťování průmyslově právní nezávadnosti průmyslového vzoru, tj. ověření, zda přihlašované designerské řešení již není registrováno pro jiného vlastníka.
• Rozšiřování platnosti průmyslového vzoru do dalších států.
• Zabezpečování plateb obnovy průmyslového vzoru a sledování veškerých lhůt.
• Vypracování převodních, licenčních a zástavních smluv k průmyslovým vzorům.
• Zajišťování evidence změn v rejstříku ÚPV (změny jména a adresy majitele).
• Právní pomoc ve sporech o průmyslových vzorech.

 

Ochranu průmyslovým vzorem a řízení o přihláškách upravují zejména následující právní normy:
• zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o průmyslových vzorech),
• zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
• Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství.
 

 

Potřebujete další informace?

KontaktNenašli jste informace, které hledáte?

Naváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle +420 725 562 997


email soukuppat@soukuppat.cz
Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Sample image

Novinky