Advokátní kancelář Brno, JUDr. Tomáš Soukup, BA

Sample image

Naši zákazníci

There are no translations available.

Služby a poradenství naší patentové a známkové kanceláře poskytujeme jak podnikatelům, tak nepodnikajícím občanům.  Velikost subjektu, kterému poskytujeme naše služby, ani to, v jaké oblasti  trhu se náš zákazník pohybuje, pro nás není určující.

Read more...
 
Sample image

Náš tým

There are no translations available.

 V současné době u nás působí:

 • Ing. Petr Soukup
 • Ing. Petr Pavlát, Ph.D
 • Mgr. Martina  Marková
 • Jolana Paprskářová
 • Kateřina Sprušanská

 

Read more...
 
Naše historie

Naše historie

There are no translations available.

Začali jsme působit jako patentová kancelář o jednom muži, nyní jen jako jeden muž vystupujeme. Už je nás víc. Poskytujeme komplexní služby v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví již od roku 1991, kdy byla naše patentová kancelář založena.

Read more...
 
Patentová kancelář Olomouc

Potřebujete právní pomoc v oblasti ochrany duševního vlastnictví? Potom jste na správné adrese.

There are no translations available.

Pokud potřebujete pomoc v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a to od jedné odborné rady až po dlouhodobé průmyslově právní poradenství, můžete se spolehnout, že naše patentová a známková kancelář bude stát vždy na Vaší straně. Novým klientům je první konzultace vždy poskytována bezplatně. Výsledkem naší dlouhodobé práce je, že od nás klienti neodcházejí nespokojeni, ale vracejí se.

Read more...
   

Naše nejžádanější služby

More:
 • Zpracovávání přihlášek vynálezů, tedy vypracování celé textové i obrazové části přihlášky, která musí po formální i věcné stránce splňovat všechny zákonné předpisy. Získaný rozsah ochrany vyplývající z patentu je vymezen zněním patentových nároků.
 • Podávání přihlášek  vynálezů u Úřadu průmyslového vlastnictví  nebo u Evropského patentového úřadu, včetně komunikace s příslušným úřadem až do ukončení udělovacího řízení.
 • Zajišťování případných přihlášek a validace patentů do zahraničí prostřednictvím efektivní spolupráce s patentovými kancelářemi po celém světě.
 • Zabezpečování plateb udržovacích poplatků a sledování veškerých lhůt.
 • Provádění rešerší v patentových databázích, příp. v odborné literatuře, s cílem zjistit, zda přihlašované řešení splňuje požadavek novosti a vynálezecké činnosti.
 • Mapování tuzemského i zahraničního trhu a určování nejsilnějších firem, zjišťování informací o aktuálním právním stavu patentů, sledování stavu techniky.
 • Zajišťování evidence změn v rejstříku ÚPV (změny jména a adresy majitele, převody patentů).
 • Právní pomoc ve sporech z patentů.
More:
 • Zpracovávání přihlášek užitných vzorů, tedy vypracování celé textové i obrazové části přihlášky, která musí po formální i věcné stránce splňovat všechny zákonné předpisy.  Získaný rozsah ochrany  vyplývající z užitného vzoru je vymezen zněním  nároků na ochranu.
 • Podávání přihlášek u Úřadu průmyslového vlastnictví nebo u jiného zahraničního patentového úřadu, včetně komunikace s příslušným úřadem až do ukončení zápisného řízení.
 • Zajišťování případných přihlášek užitných vzorů do zahraničí prostřednictvím efektivní spolupráce s patentovými kancelářemi po celém světě.
 • Zabezpečování plateb obnovovacích poplatků a sledování veškerých lhůt.
 • Provádění základních rešerší v patentových databázích, příp. v odborné literatuře, s cílem zjistit, zda přihlašované řešení splňuje požadavek novosti.
 • Zajišťování evidence změn v rejstříku ÚPV (změny jména a adresy majitele, převody patentů).
 • Právní pomoc ve sporech z užitných vzorů.
More:
 • Přihlašování ochranných známek k právní ochraně na území České republiky i v zahraničí (národní ochranné známky, mezinárodní ochranné známky WIPO, ochranné známky EU - CTM) včetně komunikace s příslušnými úřady až do ukončení zápisného řízení.
 • Poradenství při volbě optimální varianty přihlašovaného označení (slovní, obrazová, kombinovaná ochranná známka apod.) a zatřídění do seznamu výrobků a služeb dle Mezinárodního třídění.
 • Posouzení zápisuschopnosti ochranné známky. Ověření, zda přihlašované nebo podobné označení není již pro stejné či podobné výrobky nebo služby pro jiného vlastníka registrováno.
 • Rozšiřování platnosti ochranné známky do dalších států prostřednictvím efektivní spolupráce s patentovými kancelářemi po celém světě.
 • Zabezpečování plateb za obnovy ochranných známek a sledování veškerých lhůt.
 • Sledování nově přihlašovaných ochranných známek v tuzemsku i v zahraničí.
 • Vypracovávání převodních, licenčních a zástavních smluv k ochranným známkám.
 • Zajišťování evidence změn v rejstříku ÚPV (změny jména a adresy majitele).
 • Právní pomoc ve sporech o ochranných známkách (námitkové řízení, návrhy na zrušení ochranné známky či prohlášení za neplatnou, nekalosoutěžní jednání apod.).
More:
 • Přihlášování označení původu nebo zeměpisných označení k právní ochraně na území České republiky i v zahraničí.
 • Posuzování zápisuschopnosti označení původu či zeměpisného označení.
 • Zabezpečování veškerých plateb a sledování veškerých lhůt.
More:
 • Přihlašování průmyslových vzorů k právní ochraně na území České republiky i v zahraničí včetně komunikace s příslušným úřadem až do ukončení zápisného řízení.
 • Zjišťování průmyslově právní nezávadnosti průmyslového vzoru. Ověření, zda přihlašované designerské řešení již není registrováno pro jiného vlastníka.
 • Rozšiřování platnosti průmyslového vzoru do dalších států.
 • Zabezpečování plateb za obnovy průmyslového vzoru a sledování veškerých lhůt.
 • Vypracovávání převodních, licenčních a zástavních smluv k průmyslovým vzorům.
 • Zajišťování evidence změn v rejstříku ÚPV (změny jména a adresy majitele).
 • Právní pomoc ve sporech o průmyslových vzorech.
More:
 • Poradenská činnost v oblasti licenční problematiky (licenční smlouva, porušování práv z licence, licenční poplatky).
 • Poradenská činnost v oblasti nekalé soutěže.
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti autorskoprávní ochrany.
 • Poradenská činnost v oblasti práva firemního (obchodní firma) včetně ochrany obchodního jména a porušování autorských práv.
 • Oceňování průmyslových práv.
 • Zastupování tuzemských i zahraničních klientů v řízení o přihlášce k vynálezu, v řízení o zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru, integrovaného obvodu, označení původu, ochranné známky, při udržování platnosti získaných průmyslových práv, v řízeních u před příslušnými úřady, při licenčních jednáních, při nekalosoutěžních sporech, při správních řízeních na úřadech (celní úřad apod.).
More:
 • Věcné a jmenné patentové rešerše, prováděné v tuzemských a zahraničních databázích za účelem zjištění světového stavu techniky, přihlašovatelské aktivity konkurenčních firem a právního stavu (platnosti a teritoriálního rozsahu ochrany) dokumentů.
 • Známkové rešerše  prováděné v rejstříkové databázi ÚPV ČR, rejstřících patentových úřadů různých zemí a v nadnárodních zahraničních databázích.
 • Průběžné sledování (měsíčně či čtvrtletně) firem či původců ve známkových nebo patentových databázích.
 • Provádění vzorových rešerší v oblasti chráněných designů výrobků.
More:
 • Zpracovávání licenčních smluv a smluv o převodech práv k průmyslovým právům a právům na označování a jejich registrace u příslušných Úřadů.
More:
 • Zpracování znaleckých posudků v oblasti duševního vlastnictví (patenty, užitné vzory, ochranné známky, know how)a oceňování nehmotného majetku v oblasti duševního vlastnictví.

Sample image

Rychlý kontakt

Kontakt

Naváhejte nás kdykoliv kontaktovat na
tel. čísle: +420 725 562 997

email soukuppat@soukuppat.cz

Office: tř.Svobody 43/39, 779 00 Olomouc 

Jsme připraveni Vám zodpovědět vaše dotazy
nebo si přímo sjednat osobní schůzku.

Novinky